Kennel Ye Japha

Ye Japha Origin Bo Bailey

 

Ye Japha Origin Bo Bailey

Bilder

Pedigree

Ye Japha Lunga Jiri Qhubeka
VDH 17/109Ü13067
20.07.2015

Ch. Imkahena Hanouk
LOF6 RHO.RID 3494/00
21.04.2012
NYANGANI Couga
VDH 07/109 5394
15.04.2007
Ch. Pronkberg Makari
LOI 03 128651/ KUSA BU010490
25.12.2002
GLENAHOLM JANGELA
KUSA BQ016758 / VDH01/109Ü2648
20.03.1999
YE JAPHA IMAKANA-KIANGA
VDH05/109 4594
13.11.2005
Ch. MAKARANGA HURRICANE
VDH89/084 0026

Ch. GLENAHOLM JOLLY JINX
VDH01/109Ü2571
19.04.1998

Ye Japha Dara Oni
LOF 6 RHO.RID 2590/515
21.10.2008
Ch. YE JAPHA DRAGO
VDH03/109 3342 / Ü SPKP 1115
30.04.2003
JUKSKEIRIVER JASON OF WATERMILL
KUSA BL016252

Ch. GLENAHOLM JOLLY JINX
VDH01/109Ü2571
19.04.1998

Ch. YE JAPHA ASABI
VDH01/109 2285
06.02.2001
Ch. TATSFIELD REDREGENTBANDIT
KUSA BG035540
17.05.1991

RIM FIRE SHADIE
VDH01/109Ü2274
10.03.1998

Ye Japha Gaya Boma
LOF 6 RHO.RID 3421/633
08.11.2011

EILACK Freelander at Gyasi
KC AK 03625003
02.07.2009
Eilack Sovereign Oak Inkosi the Brave Spirit of Ishtar
Eilack Elsadali
Midfields Mata-Hari of Eilack Eilack Eliakim
Midfields Lyonia

YE JAPHA Makena Malia
VDH 07/109 5795
09.10.2007
Ch. AJANI Z PISKOVCOVYCH SKAL
CLP/RR/3512
09.09.2004

Ch. YE JAPHA BANJOKO
VDH01/109 2573
11.10.2001
ASSYSA VIVA CHRISTO
CMKU/RR/1391/99/04

Ch. YE JAPHA DIKETI
VDH03/109 3347
30.04.2003
JUKSKEIRIVER JASON OF WATERMILL
KUSA BL016252

Ch. GLENAHOLM JOLLY JINX
VDH01/109Ü2571
19.04.1998